top of page

KONKURS!

WYGRAJ LOT
WIDOKO
WY

DLA
3 OSÓB!

WYGRAJ LOT WIDOKOWY DLA 3 OSÓB ! 

Zapraszamy do udziału w konkursie!
 

Do wygrania 10-minutowy lot widokowy nad Mielcem dla 3 osób!

 

Zasady są proste:

➡️zaobserwuj i polub nasz profil na Facebooku 

➡️zaobserwuj nasz profil na Instagramie (jeśli masz konto)

➡️polub i udostępnij w relacji post konkursowy wraz z oznaczeniem profilu loty_widokowe_mielec (jeśli masz konto na Instagramie)

➡️udostępnij publicznie i polub post konkursowy na Facebooku

➡️napisz w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku z jakimi dwiema osobami chciałbyś/chciałabyś wybrać się w podniebną podróż i dlaczego właśnie będą to te osoby 😊

 

Wygrywa najciekawszy komentarz 😊

Konkurs trwa do 14.07.2023 do godziny 18.00

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 17.07.2023 pod postem konkursowym na Facebooku oraz na naszej stronie internetowej w sekcji "KONKURS"


Życzymy miłej zabawy i powodzenia!

WYNIKI:

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w Konkursie! Wyłonienie Zwycięzcy było nie lada wyzwaniem, a wasza kreatywność niejednokrotnie nas zaskoczyła

Już niebawem kolejne konkursy na naszych profilach!

Zwycięzcą konkursu zostaje @sr.simon który zamieścił komentarz na Instagramie. Gratulujemy wygranej i zapraszamy do kontaktu!

Regulamin Konkursu

 

§1. Postanowienia Ogólne:

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki udziału w konkursie.

 2. Organizatorem Konkursu jest GA SYSTEM Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Szymanowskiego 9, 39-300 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000604213 o kapitale zakładowym w wysokości: 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), REGON 363805082, NIP 8172179288 (dalej „Organizator”).

 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 326 z późn. zm.).

 4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r o grach hazardowych (t.j. Dz.U. Z 2023 poz. 227 z późn.zm.)

 

§ 2. Czas trwania i miejsce przeprowadzenie Konkursu:

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony będzie przez Organizatora za pośrednictwem strony internetowej https://www.lotywidokowe.mielec.pl/ na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Konkurs obowiązuje w okresie od dnia 30 czerwca 2023 r. [MH1] jego ogłoszenia do dnia 14.07.2023 do godziny 18:00.[MH2] 

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie i sposób przeprowadzenia Konkursu:

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne, a udział w nim mogą wziąć osoby wyłącznie osoba, która ukończyła lat osiemnaście.

 2. Osoba, która zgłosiła uczestnictwo w Konkursie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu staje się uczestnikiem Konkursu (zwany dalej: „Uczestnik”).

 3. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są w okresie trwania Konkursu zgodnie z § 2 ust. 2

 4. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

 • zaobserwowanie i polubienie oficjalnej strony na Facebooku „Loty Widokowe Mielec”: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083029705775 oraz zaobserwowanie profilu na Instagramie loty_widokowe_mielec: https://www.instagram.com/loty_widokowe_mielec/  (dla posiadaczy konta na Instagramie)

 • udostępnienie publicznie i polubienie grafiki konkursowej na Facebooku 

 • polubienia postu konkursowego na Instagramie i udostępnienie go w swojej relacji (dla posiadaczy konta na Instagramie) wraz z oznaczeniem profilu loty_widokowe_mielec

 • oznaczenie lub napisanie lub w komentarzu pod grafiką konkursową na Facebooku 2 osób, które chciałbyś/chciałabyś zabrać ze sobą na lot widokowy i napisanie dlaczego właśnie będą to te osoby.

 1. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i warunkami danego Konkursu oraz do ich przestrzegania.

 2. Wzięcie udziału w Konkursie wiążę się z zaakceptowaniem warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 4. Zasady przyznania nagrody:

 1. Nagrodzony zostanie autor komentarza z poprawną odpowiedzią lub rozwiązaniem zadania. Jako poprawny zostanie uznany wyłącznie komentarz z odpowiedzią na pytanie zawarte w poście konkursowej. W przypadku większej liczby poprawnych typów, o wygranej zadecyduje kolejność udzielania odpowiedzi.

 2. Nagroda w konkursie jest określona na stronie internetowej https://www.lotywidokowe.mielec.pl/ w sekcji „KONKURS”

 3. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone w terminie 5 dni od zakończenia okresu trwania Konkursu wpisem w komentarzu pod Postem Konkursowym.[MH3] 

 4. Zwycięzca Konkursu ma obowiązek do zapoznania się i akceptacji Regulaminu Lotów Widokowych dostępnego na stronie: https://www.lotywidokowe.mielec.pl/store-policy

 5. Przez zgłoszenie udziału w konkursie uczestnik  wyraża zgodę na udostępnianie  wizerunku i przetwarzanie tego wizerunku przez Organizatora w związku z nagrodą w przedmiotowym Konkursie

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy pod Postem Konkursowym zawierających treści niezgodne z Regulaminem konkursu lub przepisami prawa.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznego udostępnienia relacji z przebiegu lotu widokowego, który stanowi nagrodę w Konkursie.

 

 

§5. Warunki reklamacji. Przedsiębiorca.

 1. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru, w stosunku do Uczestnika będącego Przedsiębiorcą jest wyłączona.

 

§6. Regulacje produktowe.

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno – informacyjny. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego.

 

§7. Postępowanie Reklamacyjne:

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji dotyczącej sposobu przeprowadzania Konkursu.

 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub drogą e-mail na adres: office@gasystem.pl, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zdarzenia podlegającego reklamacji, podając: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz dokładny opis i powód reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja lub drogą listowną na podany adres Uczestnika.

 

§8. Przetwarzanie Danych Osobowych:

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

 4. Pozostałe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych w tym wynikające z obowiązku informacyjnego określonego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (tzw. Klauzula informacyjna) Uczestnik Konkursu może uzyskać na stronie internetowej Organizatora: https://www.lotywidokowe.mielec.pl/store-policy

 5. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

§9. Prawa Autorskie:

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi, a Uczestnictwo bowiem w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

 2. Zabronione jest także naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

 1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizator tj. Administratora,

 2.  korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

§10. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu Uczestników, którzy nie przestrzegają Regulaminu i nadużywają zasad konkursowych.

 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd dla siedziby Organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w dowolnym momencie, o czym Organizator poinformuje Uczestników w formie komunikatu umieszczonego na stronie internetowej. Zakończenie Konkursu przez Organizatora nie będzie naruszać praw Uczestników, którzy spełnili warunki otrzymania nagród przed opublikowaniem komunikatu o zakończeniu Konkursu.

 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

 • Facebook
 • Instagram
bottom of page