top of page

REGULAMIN LOTÓW WIDOKOWYCH

Regulamin lotów widokowych serwisu https://www.lotywidokowe.mielec.pl/

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin ustanawia obopólne obowiązki Przewoźnika i Pasażera w zakresie wykonania usługi lotu widokowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Na cele Regulaminu przyjmowane są niniejsze definicje:

 1. Pilot – dowódca statku powietrznego wyznaczony przez Przewoźnika odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie lotu.

 2. Lotnisko – wydzielony obszar na lądzie w całości lub w części przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego ruchu statków powietrznych.

 3. Lot widokowy – lot zapoznawczy w rozumieniu przepisów rozporządzenia (UE) nr 379/2014 z 7 kwietnia 2014 r., tj. lot odpłatny, w którym start i lądowanie odbywają się w tym samym miejscu.

 4. Klient – osoba, która zakupiła voucher. Klient może  być jednocześnie Pasażerem.

 5. Przewoźnik – Loty Widokowe Mielec, działające pod GA SYSTEM SP. Z O.O. ul. Szymanowskiego 9, 39-300 Mielec, NIP: 8172179288, REGON: 363805082, KRS: 0000604213.

 6. Pasażer – osoba, która jest uprawniona do odbycia lotu widokowego na podstawie otrzymanego vouchera. Pasażer może być jednocześnie Klientem.

 7. Voucher – dokument w formie papierowej lub elektronicznej uprawniający do nabycia usługi lotu widokowego.

 8. Siedziba firmy – siedziba Przewoźnika, tj. ul. Lotniskowa 22, 39-300 Mielec.

3. Każdy Pasażer jest zobowiązany przestrzegać postanowienia Regulaminu.

4. Przewoźnik wykonuje Loty widokowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1580, dalej: „Prawo lotnicze”) a także przepisami rozporządzenia (UE) nr 379/2014 oraz rozporządzenia (UE) nr 965/2012 z 5 października 2012 r.

5. Przewoźnik może wykonywać starty i lądowania z lotniska Mielec, kod ICAO: EPML.

6. Przewoźnik przestrzega zasad wykonywania lotów określonych w Regulaminie.

7. Przewoźnik korzysta tylko z lotnisk wpisanych do rejestru lotnisk lub lądowisk wpisanych do ewidencji lądowisk przez Prezesa ULC. Przewoźnik korzysta tylko ze sprawnych statków powietrznych posiadających certyfikat.

 

§ 2.
Rezerwacja i sprzedaż Vouchera

1. Zakup Vouchera można dokonać za pośrednictwem strony internetowej Przewoźnika, tj. https://www.lotywidokowe.mielec.pl/ jak również u autoryzowanego podmiotu pośredniczącego związanego stosowną umową z Przewoźnikiem. Przewoźnik nie bierze odpowiedzialności za działalność innych podmiotów, nie mających jego zgody prawnej czy innej umowy wiążącej na obsługę sprzedaży Voucherów.

2. Sprzedaż voucherów realizowana jest w okresie całorocznym.

3. Możliwe są następujące metody płatności za voucher:

a) gotówką w siedzibie Przewoźnika, tj. ul. Lotniskowa 22, 39-300 Mielec.

b) płatnością elektroniczną (tylko przy zakupie z wykorzystaniem formularza zakupowego na stronie sklepu internetowego) za pośrednictwem operatora płatności PayU

c) przelewem tradycyjnym.

4. Otrzymanie potwierdzenia zaksięgowania płatności stanowi potwierdzenie zakupu.

5. Koszty przesyłki vouchera ponosi Klient.

6. Przed dokonaniem zakupu, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Lotów Widokowych dostępnym na stronie https://www.lotywidokowe.mielec.pl. Zakup vouchera na lot jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Lotów Widokowych.

7. Klient zobowiązany jest do udostępnienia treści niniejszego regulaminu Pasażerowi lub Pasażerom lotu.

8. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uznaje się datę wpływu płatności na rachunek bankowy Przewoźnika lub z chwilą zaksięgowania jej przez operatora płatności PayU lub z chwilą wpłacenia jej w postaci gotówki w siedzibie firmy.

§ 3.
Realizacja Vouchera

1. Voucher uprawnia Pasażera do odbycia lotu widokowego w ramach działalności Przewoźnika, na zasadach określonych w sklepie internetowym https://www.lotywidokowe.mielec.pl.

2. Voucher jest ważny tylko w przypadku, kiedy:

 • posiada status „opłacony” w systemie Przewoźnika

 • nie był wcześniej wykorzystany.

3. Loty odbywają się w wyznaczonych przez Przewoźnika terminach, przez cały rok.

4. Voucher umożliwia realizację lotu widokowego wskazanego w umowie. Voucher jest realizowany na okaziciela. W sytuacji, kiedy Klient nie jest jednocześnie Pasażerem, Klient jest zobligowany do udostępnienia treści obowiązującego regulaminu Pasażerowi.

5. Voucher utrzymuje ważność 6 miesięcy od dnia zakupu, i w tym czasie Pasażer zobowiązany jest do dokonania pierwszej rezerwacji na lot.

6. Za rezerwację lotu przyjmuje się chwilę wprowadzenia lotu do systemu Przewoźnika.

7. Przewoźnik postara się zrealizować lot w dogodnym dla Pasażera terminie, jednak nie może tego zagwarantować ze względu na przyczyny niezależne od Przewoźnika.

8. W momencie wygaśnięcia ważności vouchera Przewoźnik nie jest zobligowany do realizacji operacji lotniczych czy innych na rzecz Pasażera. Pasażerowi nie przynależą żadne roszczenia wobec Przewoźnika w związku z realizacją usługi, która utraciła swoją ważność, w szczególności nie przysługuje Pasażerowi roszczenie o zwrot zapłaty za voucher.

9. Pasażer lub Klient może dokonać rezerwacji terminu na lot widokowy po uprzednim kontakcie z Przewoźnikiem na dane kontaktowe podane na stronie internetowej Przewoźnika tj. https://www.lotywidokowe.mielec.pl/, lub na dane kontaktowe podane na voucherze. Termin realizacji lotu widokowego zależny jest od warunków atmosferycznych, jak również od sposobności technicznych Przewoźnika.

§ 4.
Zmiana terminu i odwołanie Lotów widokowych

1. Pasażer lub Klient może odwołać zarezerwowany lot widokowy najpóźniej 4 dni robocze przed zarezerwowanym terminem. Pasażer ma prawo do zmiany terminu lotu widokowego nie więcej niż 2 razy z zachowaniem okresu 4 dni roboczych przed umówionym lotem.

2. Odwołanie lotu widokowego później niż 4 dni roboczych przed umówionym lotem, nie umówienie się na lot w czasie jego ważności, czy też nie zjawienie się na umówiony lot bez uprzedniego poinformowania Przewoźnika jest równoznaczne ze zrealizowaniem vouchera.

3. Przewoźnik może odwołać Lot widokowy z następujących przyczyn:

a) nieodpowiednich warunków atmosferycznych

b) awarii technicznej statku powietrznego, na którym miał być realizowany lot

c) niedyspozycji wykwalifikowanej kadry niezbędnej do realizacji lotu

d) innych przyczyn mających negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa.

4. Przewoźnik ma prawo do odwołania lotu widokowego z innych istotnych powodów, które nie wpływają bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa usługi ale mają związek z działalnością Przewoźnika.

5. Anulowanie lotu widokowego z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika obliguje go do wyznaczenia kolejnego terminu lotu widokowego. Pasażer zostanie poinformowany o wyznaczeniu nowego terminu przez Przewoźnika.

6. W sytuacji anulowania lotu widokowego i wyznaczenia nowego terminu z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika, Przewoźnik nie jest zobligowany do pokrycia kosztów przejazdu czy zakwaterowania Pasażera.

7. Przewoźnik ma prawo odwołać lot widokowy z powodu naruszenia którychkolwiek postanowień Regulaminu przez Pasażera, w szczególności określonych w § 8. W takiej okoliczności Przewoźnik nie bierze żadnej odpowiedzialności wobec Pasażera, a realizację Vouchera uważa się za zakończoną.

§ 5.
Organizacja Lotów widokowych

1. Loty widokowe odbywają się z Lotniska Mielec, kod ICAO: EPML.

2. Lotnisko Mielec jest zarówno lotniskiem startu jak i lądowania. Nie dopuszcza się możliwości lądowania na lotniskach innych niż Lotnisko EPML Mielec. Wyjątek stanowi lądowanie awaryjne wynikające z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczej.

3. Czas trwania lotu podany na zakupionym voucherze jest czasem orientacyjnym. Czas lotu zależny jest m.in. od warunków meteorologicznych. W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwu operacji lotniczej Pilot ma prawo zadecydować o lądowaniu przed upływem czasu podanym na voucherze. Możliwość powtórzenia lotu do momentu uzyskania pełnego czasu lotu podanego na voucherze zależna jest od decyzji Przewoźnika.

4. Pasażer jest zobligowany do stawienia się w siedzibie firmy w celu odbycia lotu widokowego minimum 30 min przed umówioną godziną startu. Nie dotrzymanie czasu 30 minut przed ustaloną godziną startu może powodować prawo do odmowy do wykonania lotu widokowego w ustalonym terminie, bez jakichkolwiek konsekwencji po stronie Przewoźnika.

5. Pilot przekazuje Pasażerowi instrukcje z zakresu:

 1. ogólnego przebiegu lotu, żądanego i zakazanego zachowania w kabinie statku powietrznego,

 2. materiałów zakazanych na pokładzie statku powietrznego,

 3. zasad zachowania się w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwu operacji lotniczej

 4. poruszania się po płycie hangarowej Przewoźnika.

 5. Innych kwestii związanych z bezpieczeństwem lotu.

6. Pasażer musi przekazać Pilotowi swoją aktualną wagę. W przypadku polecenia Pilota Pasażer ma obowiązek poddać się ważeniu w celu poprawnego obliczenia arkuszu masy i wyważenia statku powietrznego. W sytuacji przekroczenia ograniczeń załadunku statku powietrznego Pilot odmawia wykonania lotu a Przewoźnik nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Dopuszczalna waga Pasażera to:

a) Dla samolotu ……SP-EDI …90 kg;

7. Pasażer może poruszać się po płycie hangarowej tylko za uprzednią zgodą i pod nadzorem osoby wskazanej przez Przewoźnika.

8. Od chwili wejścia na pokład statku powietrznego do chwili jego opuszczenia po zrealizowanym locie, Pasażer zobligowany jest do bezwzględnego wykonywania wszystkich poleceń Pilota. W czasie kołowania/wyciągania na start a także startu, lotu i lądowania, Pilot jest osobą uprawnioną do podejmowania każdej decyzji związanej z wykonaniem lotu lub jego zakończeniem.

9. Po zakończonym locie i lądowaniu Pasażer może opuścić statek powietrzny tylko i wyłącznie po jego pełnym zatrzymaniu i udzieleniu zgody przez Pilota. Pasażer opuszcza płytę hangarową pod nadzorem osoby wskazanej przez Przewoźnika.

§ 6.
Zasady wykonywania Lotów widokowych

1. Lotów widokowych nie wykonuje się:

a) Przy widzialności mniejszej niż 2000 m lub w chmurach,

b) Wcześniej niż 30 min przed wschodem słońca i później niż 30 min po zachodzie,

c) Nad zwartą zabudową miast, osiedli i siedzib ludzkich lub nad zgromadzeniem osób na otwartym powietrzu na wysokości mniejszej niż 300 m (1000 ft) AGL,

d) Nad terenami innymi niż wymienione w lit. c) nie mniej niż 150 m (500 ft) AGL,

e) Nad miastami o liczbie mieszkańców:

 • 25 000-50 000 – nie niżej niż 1000 m AMSL,

 • 50 000-100 000 – nie niżej niż 1000 m AMSL,

 • Powyżej 100 000 – nie niżej niż 1500 m AMSL,

 • Nad m.st. Warszawa – nie niżej niż 2000 m AMSL.

2. Ograniczenia określone w ust. 1 lit. c)-e) nie obowiązują w odniesieniu do startu i lądowania samolotu.

3. W czasie lotu widokowego pełne dowództwo ma Pilot.

§ 7.
Bezpieczeństwo Lotów widokowych

1. Pasażer przed rozpoczęciem lotu widokowego zobligowany jest do zapięcia pasów. Pasażer musi mieć zapięte pasy przez cały czas trwania lotu widokowego, i uprawniony jest do ich odpięcia dopiero po wylądowaniu, po pełnym zatrzymaniu się statku powietrznego.

2. Przed rozpoczęciem realizacji lotu widokowego Pasażer lub opiekun prawny Pasażera, jeśli Pasażer jest osobą niepełnoletnią, zobowiązany jest do złożenia pisemnej zgody Przewoźnikowi na wykonanie lotu, stanowiące jednocześnie potwierdzenie zapoznania się Regulaminem. Brak podpisanej zgody stanowią podstawę dla Przewoźnika do odmowy realizacji lotu.

§ 8.
Obowiązki i odpowiedzialność pasażera

1. Pasażer zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich poleceń, instrukcji, regulaminów i wskazówek Pilota i Przewoźnika. Pasażer ma obowiązek podania swoich danych osobowych osobie wskazanej przez Przewoźnika.

2.  Pasażerowi zabrania się dotykania jakichkolwiek urządzeń w samolocie.

3. Ubiór  pasażerów  jest  dowolny,  powinien  jednak  być  dostosowany  do  pory  roku  i  dnia oraz uwzględniać   możliwość   swobodnego   poruszania   się,   nie   zakłócać   lotu   innym pasażerom  lub  dowódcy  statku  powietrznego.  Pilot lub Przewoźnik   ma  prawo  nie  dopuścić  do wykonania  lotu  widokowego  lub  poprosić  o  zmianę  ubioru  w  przypadku,  jeżeli  uzna  to za stosowne, zgodnie z powyższym.

4. Pilot lub Przewoźnik ma prawo odmówić wykonania lotu widokowego Pasażerowi znajdującego się w stanie po zużyciu alkoholu lub narkotyków, czy też innych środków odurzających, jak i z uwagi na kondycję psychofizyczną Pasażera.

5. Pilot lub Przewoźnik ma prawo odmówić wykonania lotu widokowego Pasażerowi, który zakłóca porządek publiczny, powoduje zagrożenie swojego życia lub zdrowia oraz życia lub zdrowia załogi statku powietrznego, swoim zachowaniem utrudnia czynności załodze statku powietrznego, posiada stopień upośledzenia fizycznego lub umysłowego w ocenie Pilota nie gwarantuje bezpieczeństwa na pokładzie podczas lotu, lub w przypadku kiedy waga lub wzrost Pasażera narusza warunki odpowiedniego wyważenia statku powietrznego.

6. Pasażerowi zabrania się palenia papierosów ani innych wyrobów tytoniowych na płycie hangarowej Przewoźnika, jak i w bliskiej odległości płyty lotniskowej.

7. Pasażerowi zabrania się wprowadzania i przebywania zwierząt, wprowadzania rowerów,  wózków oraz  innych przedmiotów – o ile Pilot/Przewoźnik nie wyrazi na to zgody,

8. Pasażerowi nie wolno wnosić  broni,  narzędzi  niebezpiecznych,  łatwopalnych  oraz  innych,  które Pilot/Przewoźnik  może  uznać  za  zagrażające  bezpieczeństwu  lotów  oraz  innych  osób przebywających w strefie.

9.  Pasażer przed lotem widokowym zobligowany jest do podania Pilotowi aktualnej wagi oraz informacje o stanie zdrowia, które mogłyby wykluczyć Pasażera z możliwości realizacji lotu.

10. Dopuszcza się możliwość zabrania na pokład statku powietrznego aparatu/kamery/telefonu, przy czym przedmioty te nie mogą w żadnej sposób wpływać na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczej.

11. W sytuacji naruszenia przepisów określonych w ust. 1-10 Pilot może odmówić wykonania lotu widokowego lub skrócić jego czas.

12. Dopuszcza się możliwość wykonania lotu widokowego osobom niepełnoletnim tylko za uprzednią pisemną zgoda opiekuna prawnego. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą  ich rodzice.

13. Pasażer ponosi odpowiedzialność za każdą szkodę spowodowaną swoim zachowaniem na którymkolwiek etapie realizacji lotu, w przypadku, kiedy szkoda powstała w skutku naruszenia Regulaminu przez Pasażera.

14. Lotu widokowego nie mogą odbywać:

- dzieci w wieku do lat 2

- kobiety w ciąży ( w szczególności zaawansowanej i widocznej) -  osoby,  których  zachowanie  wskazuje, że  są  pod  wpływem  jakichkolwiek  substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki itp.)

-  osoby,  których  stan  zdrowia  może  powodować  zagrożenie  bezpieczeństwa  lotu. Choroby serca, padaczka  i  inne  poważne  dolegliwości  uniemożliwiają  odbycie  lotu widokowego. Obsługa ma prawo odmówić wykonanie lotu osobie, której stan zdrowia w widoczny sposób uniemożliwia  lub  utrudnia  wykonanie  lotu  (np.  opatrunek gipsowy, ogólny stan zdrowia, itp.)

- osoby, które  nie  zapoznały  się  i  nie  zaakceptowały  warunków  stawianych  przez Przewoźnika.

15. Pasażer oświadcza, że nie ma żadnych ograniczeń zdrowotnych uniemożliwiających mu w wykonaniu lotu statkiem powietrznym, jak i oświadcza, że jest świadomy niebezpieczeństw związanych z wykonywaniem sportów lotniczych i, że akceptuje to niebezpieczeństwo.

§ 9.
Odpowiedzialność Przewoźnika

1. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za bezpieczne wykonanie operacji lotniczej zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami, w szczególności:

 1. Przeprowadzenie operacji sprawnym technicznie statkiem powietrznym

 2. Wyznaczenie na Pilota osoby z wymaganą licencją, wymaganymi uprawnieniami lotniczymi, ważnymi badaniami lekarskimi i odpowiednim doświadczeniem.

 3. Powstrzymanie się od wykonania lotu widokowego w sytuacji niesprzyjających warunków meteorologicznych,

 4. Korzystanie z lotniska dopuszczonego do operacji lotniczej.

2. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za realizację lotu widokowego w ustalonym terminie, z uwzględnieniem postanowień określonych w § 3 Regulaminu.

3. Przewoźnik odpowiada za udzielenie niezbędnych informacji i wskazówek Pasażerowi w kwestii zachowania podczas wykonywania lotu widokowego.

4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie lotu widokowego, w sytuacji jeśli doszło do niego z przyczyn niezależnych od Przewoźnika. Za przyczyny takie uznaje się w szczególności warunki atmosferyczne, niedyspozycję techniczną statków powietrznych, niedyspozycję Pilota z wymaganymi uprawnieniami do wykonania lotu.

 

§ 10.

Postanowienia końcowe

 1. Powoływanie się na nieznajomość postanowień niniejszego regulaminu jest bezskuteczne.

 2. Regulamin jest integralną częścią umowy o świadczenie usługi Lotu widokowego.

 3. Skargi i  wnioski  należy  zgłaszać  w  formie  pisemnej  w  terminie  max.  3  dni  roboczych w  biurze Przewoźnika.

 4. W przypadkach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają w pierwszej kolejności przepisy regulujące działalność lotniczą, następnie przepisy Kodeksu cywilnego.

 5. Sądem właściwym dla sporów mogących wyniknąć ze stosowania Regulaminu u umowy o świadczenie usługi Lotu widokowego sąd miejscowo właściwy dla Przewoźnika.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
www.lotywidokowe.mielec.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego (zwany dalej „ Regulaminem ”) określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym między innymi składania i realizacji Zamówień, tryb postępowania reklamacyjnego, uprawnienia związane z odstąpieniem od Umowy sprzedaży.

 2. Regulamin został sporządzony przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

  1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

  2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

  3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Regulamin jest udostępniany Klientowi pod adresem Regulamin sklepu nieodpłatnie, przed zawarciem Umowy sprzedaży, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu Teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

 4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. wersji, która jest obowiązująca i zaakceptowana przez Klienta w momencie złożenia Zamówienia.

 5. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług Konta Klienta wskazanych w niniejszym Regulaminie następuje pod warunkiem zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu.

§2 DEFINICJE

 1. W Regulaminie zasadne są następujące definicje:

  1. „ Sprzedawca” – należy przez to rozumieć  GA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , adres ul. Szymanowskiego 9, 39-300 Mielec, , numer NIP: 8172179288 , numer REGON: 363805082 , e-mail ops@gasystem.pl - który prowadzi Sklep Internetowy i za jego pośrednictwem dokonuje sprzedaży Towarów i Usług;

  2. „ Klient ” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystającą ze Sklepu Internetowego, w tym przy pomocy utworzonego dla niej przez Sprzedawcę Konta Klienta;

  3. „ Konsument” - należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną, korzystającego ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonującego zakupów, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta;

  4. „ Strony ” – należy przez to rozumieć łącznie Sprzedawcę i Klienta;

  5. „ Umowa sprzedaży” – należy przez to rozumieć umowę zawartą na odległość, której przedmiotem jest sprzedaż przez Sprzedawcę Towaru lub Usługi na rzecz Klienta zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie .

  6. „ Sklep Internetowy” – należy przez to rozumieć platformę internetową www.lotywidokowe.mielec.pl administrowaną przez Sprzedawcę, dostępną on-line poprzez witrynę www.lotywidokowe.mielec.pl, za pośrednictwem której Klient może dokonać zakupu Towarów lub Usług

  7. „ System Teleinformatyczny” - należy przez to rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.);

  8. „Usługa„ - zakres czynności oferowanych przez Usługodawcę Użytkownikom w ramach GA SYSTEM Sp. z o.o. (serwis www.lotywidokowe.mielec.pl), a także usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez Administratora;

  9. „ Towar" - należy przez to rozumieć rzecz ruchomą prezentowaną przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, która może być przedmiotem Umowy sprzedaży. Zdjęcia  Towarów mają charakter poglądowy; oznacza to, że Towary na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się ich rzeczywistego wyglądu ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego Klienta (np. nasycenie kolorów, proporcje).

  10. „ Adres Elektroniczny” – należy przez to rozumieć oznaczenie Systemu Teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

  11. „ Cena” – należy przez to rozumieć wartość brutto Towaru wyrażoną w walucie PLN, uwzględniającą podatek od towarów i usług. Cena nie uwzględnia kosztu dostawy, który zależny jest od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, a także od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawany jest przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez Klienta. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Towaru wraz z innymi kosztami, w tym kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta;

  12. „ Dane Osobowe” - należy przez to rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

  13. „ Administrator Danych Osobowych” - należy przez to rozumieć Sprzedawcę, który występując w tej roli samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych;

  14. „ Regulamin” - należy przez to rozumieć niniejszy dokument;

  15. „ RODO” – należy przez to rozumieć ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04);

  16. „ Zamówienie ” należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające: rodzaj i ilość zamawianych Towarów; rodzaj dostawy; rodzaj i wysokość płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

§3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.

 2. Sklep Internetowy nie służy do sprzedaży hurtowej. W przypadku chęci zakupu Towarów w ilości hurtowej Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą email wysyłając zapytanie na Adres Elektroniczny Sprzedawcy: www.lotywidokowe.mielec.pl. Jeśli z treści składanego Zamówienia poprzez Sklep internetowy będzie wynikać, iż zamówienie ma charakter Zamówienia hurtowego, Sprzedawca ma prawo odmowy realizacji takiego Zamówienia informując o tym Klienta poprzez stosowny komunikat w Sklepie internetowym lub kontaktując się z Klientem w tym przedmiocie.

 3. Informacje o Towarach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

 4. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie Internetowym nie są równoznaczne z tym, że Towary są faktycznie dostępne u Sprzedawcy i jest możliwa realizacja Zamówienia na nie.

 5. Towary prezentowane w Sklepie Internetowym mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy, która zasięgiem obejmuje terytorium Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego Towaru wskazana jest w jego opisie. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, wprowadzenia nowych Towarów do oferty, usuwania Towarów z oferty lub zmianę ich opisu, prowadzenia akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym, w szczególności na podstawie regulaminu danej promocji. Wprowadzone zmiany nie wpływają na skuteczność i wykonywanie złożonych wcześniej Zamówień przez Klienta.

 7. Sprzedawca zapewnia dostępność Sklepu Internetowego dla Klienta wyłącznie on-line i pod warunkiem zapewnienia przez Klienta na jego własny koszt:

  1. sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym pozwalającym na korzystanie z zasobów sieci Internet,

  2. połączenia z siecią Internet;

  3. dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;

  4. prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej w najnowszej oficjalnej wersji z włączoną opcją obsługi plików typu „cookies” (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera).

 8. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Sklep Internetowy jest dostępny dla Klienta w okresie korzystania przez niego ze Sklepu Internetowego, przez całą dobę i siedem dni w tygodniu.

 9. Sprzedawca zastrzega możliwość zaistnienia niedostępności on-line Sklepu Internetowego dla Klienta celem zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności Sklepu Internetowego na potrzeby napraw, konserwacji, usuwania awarii, wprowadzania niezbędnych adaptacji, zmian i innych tym podobnych czynności.

 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Sklepu Internetowego, zarówno poprzez rozbudowywanie go o nowe funkcje jak i zmiany istniejącej funkcjonalności.

§4 ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem elektronicznego formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Celem złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient dodaje wybrane przez siebie Towary do koszyka dokonując wyboru rodzaju i liczby Towarów oraz naciskając przycisk „DODAJ DO KOSZYKA” oraz podejmuje inne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty, w tym wskazuje sposób dostawy i formę płatności. Następnie Klient składa Zamówienie przez wysłanie elektronicznego formularza Zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu Internetowego przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (lub jemu równoważny). W celu złożenia Zamówienia konieczna jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu przez Klienta. W podsumowaniu Zamówienia, przed jego wysyłką do Sprzedawcy, Klient otrzymuje informację o głównych cechach zamawianych Towarów, łącznym koszcie Zamówienia, czyli Cenie za wybrany Towar, koszcie dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie go obciążają w związku z Zamówieniem.

 3. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

 4. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta Adres Elektroniczny informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja ta stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, co jest równoznaczne z zawarciem przez Strony Umowy sprzedaży.

 5. W przypadku vouchera pudełkowego czas realizacji (przygotowania vouchera) może wynieść od 2-3 dni roboczych. Vouchery w formie elektronicznej są wysyłane na podany przez klienta adres e-mail w dni robocze w godzinach 8:00-16:00.

 6. Wiążąca i ostateczna jest Cena podana w koszyku, w chwili składania Zamówienia przez Klienta.

 7. Za Zamówienie złożone w Sklepie Internetowym Klient może zapłacić:

  1. gotówką przy odbiorze - w przypadku dostawy Towarów lub Usług w siedzibie firmy Sprzedającego, tj. ul. Lotniskowa 22, 39-300 Mielec.

  2. z góry – przelewem tradycyjnym na rachunek płatniczy Sprzedawcy nr 32 1140 1225 0000 5668 7000 1001 albo przy pomocy płatności elektronicznych i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych PayU Poland.

  3. Sprzedający nie dopuszcza możliwości zapłaty kartą płatniczą przy pomocy terminalu płatniczego.

 8. Klient dokonując płatności zostanie poinformowany o jej wysokości bezpośrednio przed jej dokonaniem, a także o dostępnych metodach płatności oraz o danych operatora realizującego płatności. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.

 9. W celu dokonania płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych, do którego zostanie przekierowany ze Sklepu Internetowego, oraz niezwłocznie dokonać zapłaty za złożone Zamówienie.

 10. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na stosowanie i przekazywanie przez Usługodawcę faktur elektronicznych niewymagających podpisów stron w formacie pdf poprzez wysyłanie ich na wskazany przez Klienta Adres Elektroniczny. Sprzedawca dostarcza Klientowi fakturę droga elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu płatności za Zamówienie.

 11. Sprzedawca realizuje dostawy Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że inaczej zastrzeżono w opisie danego Towaru.

 12. Składając Zamówienie Klient dokonuje wyboru w zakresie sposobu dostawy Towaru. Towar może zostać Klientowi dostarczony:

 • za pomocą firmy kurierskiej (w przypadku wyboru rodzaju vouchera „Voucher pudełkowy”)

 • poprzez odbiór osobisty Towaru przez Klienta w placówce Sprzedawcy (w przypadku wyboru rodzaju vouchera „Voucher pudełkowy”)

 • poprzez wiadomość mailową z voucherem elektronicznym w formacie PDF (tylko w przypadku wyboru rodzaju vouchera „Voucher elektroniczny)

 • w inny sposób wskazany bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 13. Koszt dostawy jest wyświetlany w koszyku podczas składania zamówienia w zależności od rodzaju dostawy wynosi:

- 20,00 zł brutto – przesyłka kurierska.

- 0,00 zł brutto – odbiór osobisty

- 0,00 zł brutto – wysyłka towaru w wersji elektronicznej na adres e-mail.

 14. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy Towarów przy użyciu określonej metody dostawy.

 15. Odbierając przesyłkę z Towarem Klient powinien sprawdzić jej stan, a w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania zaleca się, aby w obecności osoby wydającej Towary Klient sporządził protokół szkody. Klient powinien niezwłocznie przesłać do Sprzedawcy protokół szkody wraz ewentualną reklamacją.

 16. Sprzedawca zastrzega maksymalny czas realizacji Zamówienia wynoszący 30 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Klient może anulować Zamówienie poprzez przesłanie do Sprzedawcy oświadczenia o anulowaniu Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia Towaru.

 17. Sprzedawca dołącza do każdego dostarczanego Zamówienia potwierdzenie sprzedaży w postaci faktury VAT lub paragonu fiskalnego. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, powinien wysłać Sprzedającemu stosowną informację o tym, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio po dokonanym zakupie, podając niezbędne dane, lub uzupełniając pole „NIP (jeśli faktura na firmę)” na etapie składania zamówienia.

 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca jako Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Danych Osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.

 2. Sprzedawca korzysta w ramach Sklepu Internetowego z plików cookies i innych podobnych technologii, żeby poprawić efektywność i zaproponować Klientowi coraz doskonalsze funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz bardziej dopasowane reklamy. Jeśli Klient nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies, może on zmienić zasady dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub zastosowanie tzw. opt-out na stronie dostawcy danego rozwiązania technologicznego.

 3. Więcej informacji na temat przetwarzania Danych Osobowych przez Sprzedawcę znajduje się w Polityce Prywatności.

 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie.

 2. Klientowi zakazuje się wprowadzania do obszaru Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność, zakres, kompletność, treść i zgodność z przepisami prawa danych wprowadzonych do formularza na etapie składania zamówienia.

 3. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Klienta, przesyłane wiadomości Sprzedawcy na Adres Elektroniczny Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedającego przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie komputerowym używanym przez Klienta;

  2. nieprawidłowe działanie Sklepu Internetowego wynikające z okoliczności, że sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dostęp do Internetu Klienta nie spełniają wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie;

 4. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Sprzedawca nie odpowiada za treść, formę oraz poprawność informacji zawartych w tych odnośnikach. Przeglądanie zawartości odnośników odbywa się na własne ryzyko Klienta.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Sklepu Internetowego treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Sklepie Internetowym oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

 6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru, niezależnie od źródła i podstawy prawnej roszczenia Klienta niebędącego Konsumentem, a także wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.

 

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Konsument jest uprawiony do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Zamówienia. Termin ten rozpoczyna bieg:

  1. od objęcia Towaru/Usługi w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik),

  2. w przypadku Umowy sprzedaży obejmującej wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od dnia, w którym Zamawiający lub wskazana przez niego osoba trzecia (inna niż przewoźnik), weszła w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;

  3. w przypadku Umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

  4. dla pozostałych przypadków - od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

 2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 3. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu, preferowanie na Adres Elektroniczny ops@gasystem.pl. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Konsument może sformułować w następujący sposób (zachowanie poniższej formuły nie jest jednak obowiązkowe):

 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży

Nazwa Sprzedawcy: GA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Adres Sprzedawcy: ul . Szymanowskiego 9, 39-300 Mielec

e-mail Sprzedawcy: ops@gasystem.pl

Niniejszym odstępuję/-jemy (*) od zawartej przez(e) mnie/nas (*) umowy zakupu następujących Towarów: ____________________________________________________

Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*) ____________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta/-ów: ____________________________________________

Adres Konsumenta/-ów: ____________________________________________________

Podpis Konsumenta/-ów (tylko w przypadku oświadczeń w formie papierowej): _______________________

Data: ___________________________________________________________________

(*) niepotrzebne skreślić

 

  5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.

  6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy droga elektroniczną.

  7. Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszelkie otrzymane płatności związane z Umową sprzedaży, od której Konsument odstępuje, w szczególności Cenę Towaru oraz koszt dostawy, przy czym w zakresie zwrotu kosztów dostawy Sprzedawca obowiązany jest zwrócić tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia Zamówienia, oferowanego przez Sprzedawcę. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru, stanowiące następstwo odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży, ponosi Konsument.

  8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym Ceny Towaru oraz kosztu dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. Zwrot płatności nastąpi tym samym kanałem płatności, jakiego Konsument użył celem zapłaty za Towar, o ile Sprzedawca i Konsument nie uzgodnią inaczej.

  9. Konsument, który odstąpił od Umowy sprzedaży, ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarem przed jego upływem. Zwracany Towar powinien zachować stan niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Towaru, jego cech i funkcjonowania. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności za Towar do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 11. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 12. Uprawnienia Konsumenta, o których mowa w niniejszym § 9 przysługują również Klientowi będącemu osobą fizyczną zawierającemu umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§8 WADY TOWARU. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem art. 556 4 oraz 556 5 kodeksu cywilnego.

 3. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany wadliwego produktu na nowy lub odstąpienia od Umowy sprzedaży. Niniejsze uprawnienie przysługuje również Klientowi będącemu osobą fizyczną zawierającemu umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 4. Klient może zgłaszać reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Sprzedawcę Umowy sprzedaży, w tym wadami Towaru, lub świadczeniem usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie w dowolnej formie, w tym w szczególności drogą elektroniczną na Adres Elektroniczny Sprzedawcy ops@gasystem.pl lub drogą pocztową na adres Sprzedawcy, ul. Lotniskowa 22, 39-300 Mielec.

 5. Celem sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego powinno ono zawierać:

 1. Dane zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko/nazwę i adres Klienta, Adres Elektroniczny);

 2. Opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji;

 3. Oczekiwania Klienta co do sposobu zaspokojenia żądania reklamacyjnego;

 4. Dowód zakupu, jeśli reklamacja dotyczy zamówionego Towaru.

  6. W przypadku zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących wad Towarów, Klient ma obowiązek dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. W wypadku Konsumenta koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

  7. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go dalszych działaniach związanych z rozpatrywaną reklamacją. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej, uważa się, że uznał reklamację.

  8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedawca.

  9. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na Adres Elektroniczny podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 16.03.2023.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn takiej zmiany, i jednocześnie zobowiązuje się do informowania Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Regulamin sklepu. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu – zamówienia takie są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dacie składania zamówienia.

 3. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie z upływem 7 dni od momentu udostępnienia ich treści na stronie Regulamin sklepu. W razie gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287ze zm.).

 5. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania Umowy sprzedaży Strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron będących przedsiębiorcami co do polubownego rozwiązania sporu w terminie 60 dni od daty zgłoszenia roszczenia, właściwym do ostatecznego rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

 6. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich w szczególności:

  1. stały, polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej

  2. postępowanie mediacyjne w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, które prowadzone jest przed wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej;

  3. pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą udzielana przez właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

  4. platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności serwisu https://www.lotywidokowe.mielec.pl/

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2021.74.35 ogólne) - dalej jako: RODO – Administrator informuje o przetwarzaniu danych osobowych udostępnianych przez Użytkowania za pośrednictwem strony internetowej www.lotywidokowe.mielec.pl/oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało, a także prawach jakie przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych.​

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: GA SYSTEM SP. Z O.O z siedzibą w UL. SZYMANOWSKIEGO 9, 39-300 MIELEC KRS 0000604213 NIP  8172179288 REGON  363805082

 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 4.  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

 • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

   5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika odpowiednio w celu:

 • zawarcia przez Użytkownika z Administratorem umowy i jej wykonania. Podstawę takiego przetwarzania danych osobowych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 • wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych na nich ciążących, a dotyczących faktur oraz innych dokumentów związanych ze zobowiązaniami podatkowymi. Podstawę takiego przetwarzania danych osobowych Kupującego stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

 • dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi w związku z umową najmu zawartą z Użytkownikiem. Podstawę takiego przetwarzania danych osobowych Najemcy stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

6. Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą przez okres trwania umowy i dalej przez okres, aż do przedawnienia roszczeń wynikających, z zawartej z Użytkownikiem umowy lub zakończenia postępowań w przedmiocie dochodzenia roszczeń, a także przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego.

7. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być upoważnieni pracownicy Administratora czy podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, finansowo-księgowe, informatyczne, pocztowe lub kurierskie. Ponadto, dane osobowe Kupującego będą ujawniane upoważnionym osobom zatrudnionym przez Administratora na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych (m. in. dostawcom zamówienia na adres wskazany przez Najemcę), a w zgodzie z obowiązującym prawem Administrator może powierzyć te dane podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora.

8. Administrator zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

9. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

10. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

11. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

12. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • uzyskania od Administratora potwierdzenia czy jego dane osobowe są przetwarzane,

 • uzyskania od Administratora dostępu do jego danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

 • żądania od Administratora sprostowania (poprawiania) jego danych osobowych,

 • żądania od Administratorów uzupełnienia danych osobowych,

 • żądania od Administratorów usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania,

 • cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem,

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, że Administrator przetwarzając dane osobowe Najemcy naruszają przepisy, w tym RODO.

13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis https://www.lotywidokowe.mielec.pl/. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

15. W celu zabezpieczenia danych osobowych Kupującego przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem, Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne oraz procedury bezpieczeństwa zapewniające ochronę tych danych osobowych.

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

 1. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

 2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

 3. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

     Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

METODY PŁATNOŚCI
 • PayU (karty kredytowe/debetowe)

 • Płatności manualne (przelew tradycyjny lub gotówka)

Payment Methods
bottom of page